תקנון - תנאי שימוש

א. מבוא

קוויקנסט בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "Quicknest") היא הבעלים והמפעילה של אתר קוויקנסט (www.quicknest.co.il) (להלן: "האתר"). Quicknest מספקת פלטפורמה אינטרנטית המאפשרת למשתמשים באתר לפרסם את הנכסים שברשותם, ולחפש נכסים שברשות אחרים, במודל חדשני של חיבור בין המפרסמים למחפשים, כך שלמפרסמים יש יכולת ליצור קשר עם המחפשים ולהתאים לכל מחפש את הדירה המתאימה לצרכיו. כך, לכל משתמש יהיה אזור אישי בו יכול המשתמש המפרסם לנהל את נכסיו, לקבל מידע אודות הפעילות באתר, מתעניינים בנכסים, סטטיסטיקות ומערכת ניהול לקוחות. למחפש אזור אישי בו יוכל לנהל את החיפוש בצורה הטובה ביותר באמצעות הטכנולוגיה החדשנית של מחברות דינאמיות ומודל ה- S2P2S ©.

אנו מודים לך (להלן: "המשתמש") על בחירתך להיכנס לאתר ו/או לכל עמוד ו/או מדור ו/או שירותים, רגילים ומיוחדים, הניתנים במסגרתו.

הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "תקנון השימוש"). בתקנון השימוש המילה "שימוש" על הטיותיה השונות תכלול את הפעולות הבאות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר. כמו כן, כל שימוש בתקנון השימוש בלשון זכר יכלול גם לשון נקבה ולשון רבים ולהיפך.

בכפוף לתנאי שימוש אלה, תוכל לגלוש בכל דפי האתר, וכן להירשם ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים. במסגרת תנאי שימוש אלו:

"משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלה.

"משתמש רשום" – משתמש אשר נרשם כחבר באתר ו/או מילא פרופיל ורשאי להשתמש בשירותים.

"מפרסם" – משתמש רשום שפועל באתר על מנת להעלות נכס ולפרסמו.

"מחפש" – משתמש רשום שפועל באתר על מנת למצוא נכס.

"החברה" – לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, בעלי שליטה בה, חברות הקשורות אליה וכל מי מטעמה.

"תוכן משתמשים רשומים" – כל תוכן אשר הועלה לאתר על ידי המשתמש הרשום לרבות תמונתו, מודעות ופרטים אישיים.

"אמצעי פרסום" – פרסום מודעות, קידום למודעות ו/או כל תוכן המועלה על ידי המשתמש הרשום ו/או הלקוח העסקי כאמור להלן.

"התקשרות עסקית" – כל רכישה של שירותים בתשלום (כהגדרתם בפרק "שירותים בתשלום") ו/או כל תשלום אחר שבוצע לחברה בקשר לשימוש באתר בכפוף לתנאים הפרטניים.

"לקוח עסקי" – כל יחיד, שותפות או תאגיד מכל סוג שהוא (לרבות מתווך נדל"ן) אשר מתקשר עם החברה בהתקשרות עסקית.

"מתווך נדל"ן" - מתווכים פרטיים ו/או סוכנויות תיווך ו/או תאגידים מכל סוג ו/או בעלי עסק אחרים שעיסוקם בתיווך מקרקעין ו/או פרסום מודעות מטעמם / בשמם.

על כן נבקשך לקרוא בעיון את תקנון השימוש טרם שימושך באתר. באם בחלק מהמדורים באתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון השימוש.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.

בשימושך באתר אתה מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים באופן מלא לכל התנאים המפורטים בתקנון השימוש, אנא הפסק מיד כל שימוש נוסף באתר.

ב. כללי

 1. Quicknest שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, אתר Quicknest יפעל ככל האפשר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (אם יחולו) בתנאי שימוש אלה.

 2. תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין Quicknest לבין כל משתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים באתר ו/או בשירותים כאמור באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר ו/או בשירותים המיוחדים ("שירותי התשלום" כפי שיפורטו להלן). Quicknest תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב.
 3. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. במסגרת השירותים, החברה תפעל לאפשר פעילות תקינה של מערכותיה באמצעותן מסופקים השירותים. מובהר כי Quicknest איננה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
 4. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ומאגרי המידע של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.

ג. ויתור והגבלת אחריות

 1. המידע, התכנים והשירותים (להלן ביחד - "השירותים") המוצעים לך באתר מוצעים AS IS והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתם לצרכיך ו/או למטרותיך. מלוא האחריות הנובעת מהעלאת התכנים למערכת מוטלת על המשתמשים עצמם, והמשתמשים מתחייבים בזאת לשפות ולפצות את המערכת בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגד Quicknest בקשר עם כל תכנים שיועלו על-ידם למערכת.
 2. כל המופיע והמתפרסם מעת לעת בעמודים השונים של האתר, לרבות סטטיסטיקה, המלצות, הכוונות, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות, חוות דעת והמלצות של משתמשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד: "הפרסומים") המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד, ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או להטיל עליה אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות המשתמשים בהסתמך על אותה המלצה ו/או על בסיסה. האחריות על תוכנם של הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים.

 3. מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת קישוריות באתר על ידי Quicknest לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

 4. כל השירותים אשר ניתנים על ידי צד שלישי באתר וכל שירות קיים ו/או עתידי שיוצע למשתמשים באתר ("שירותי צד שלישי"), הינו באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישים המפעילים אותם, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי הצד השלישי.

 5. למניעת ספק, מובהר בזה כי אספקת השירותים ע"י אתר Quicknest תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ו-Quicknest אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

 6. החברה אינה אחראית לזמינות השירותים, לתוכן, לצורה, לאמינות ולדיוק הנתונים המסופקים באתר, לרבות ע"י צדדים שלישיים (ומשתמשים אחרים) ולדיוק של תכני משתמשים כהגדרתם לעיל, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות פטנטים, מדגמים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני משתמשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של משתמשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

 7. מובהר בזה, כי המידע והנתונים אינם מאובטחים אלא אם צוין אחרת במפורש באמצעות הודעה או סימן מסחרי של SSL וכי Quicknest אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 8. החברה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל אחריות בגין שירותי צד ג', הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, איכות ודייקנות האתר והמידע שבאתר, התאמה לכל מטרה, שלמות, אמינות, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה, ואינה מתחייבת, כי השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד ג' לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או נזקים כלשהם.

 9. החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה ועל פי תיאוריה משפטית כלשהי (לרבות נזיקית, חוזית, עשיית עושר וכדומה), כלפיך ו/או כלפי כל אדם אחר, במישרין ובעקיפין, לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד ג' ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד ג' ו/או מאי תקינותו של האתר ו/או בשל אובדן מידע ו/או נזק למחשבך ו/או למידע המאוחסן במחשבך ו/או נזק הנובע ממחיקה מלאה או חלקית של המידע המאוחסן ולכל נזק אחר שהוא בין אם הנזק צפוי ובין אם שאינו צפוי, והנך מצהיר בזאת, כי אתה אחראי באופן בלעדי לכל שימוש אשר אתה עושה באתר ו/או בשירותים ו/או בשירותי צד ג'.

 10. האתר מציע "שידוך" בין מפרסמים למחפשים כך שהצדדים יוכלו לפנות ולהתקשר ביניהם. במידה והמשתמשים, לרבות משתמשים רשומים ו/או בעלי מקצוע יתקשרו בינם ובינן עצמם ו/או עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין המשתמשים בינם ובין עצמם ו/או לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה למשתמשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

 11. היה ו- Quicknest ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה.

 12. מובהר, כי (א) בכל מקרה של סתירה בין נוסח המופיע בפרסום כלשהו מטעם החברה לבין הנוסח המופיע ברישומי החברה, יגבר הנוסח המופיע ברישומי החברה; (ב) בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות מבצעים, החברה שומרת על הזכות לבטל את הפרסום ו/או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו; וכן (ג) כל פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, ואלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים, כל התקשרות כלשהי בין החברה לבין צד ג' מותנית באישורה מראש ובכתב של החברה.

ד. זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. החברה הינה בעלת זכויות היוצרים בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים והקניין הרוחני באתר, באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, אך לא רק, השימוש בשם אתר Quicknest ובסימניו המסחריים, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, הפרסומים, מודעות המפורסמות באתר וכן מידע טכנולוגי, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים ו/או כל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "המידע").
 2. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, שכפול, הצגה בפומבי, פרסום או העברה של המידע הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת, אלא אם ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. אין לשנות, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.

 3. מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל משתמש המפרסם מודעה באתר מעביר לחברה את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם מודעה כאמור (לרבות בתוכן המודעה ובתמונות הכלולות בה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.

 4. מוצהר על ידי המשתמש המעלה תכנים לאתר כי ידוע לו על איסור העלאת תכנים אשר יש בה משום עבירה על, בין היתר, חוקי זכות יוצרים, חוק הפטנטים, סודות מסחריים וכיו"ב, חוק איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות או כל דין רלבנטי אחר וכי במידה והפרסום אשר יועלה על ידי המשתמש לאתר יהיה בו משום פגיעה בזכויות צד ג' או משום פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו, כי יחולו עליו כל חבות חוקית וכל אחריות שניתן להטיל על פי דין עליו, ועליו בלבד.

 5. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא הנוגע לקניין רוחני או אחר שהופר כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה/ציור או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניין אחרת. החברה שומרת לעצמה הזכות להסיר כל פרסום מפר כאמור ככל שהובא לידיעתה דבר ההפרה.

 6. הצמדת תמונות/ציורים למודעה המתפרסמת על ידיך מהווה הסכמה וויתור על כל טענה עתידית ביחס לזכויות יוצרים או זכויות אחרות ביחס לתמונות/ציורים אלה.

ה. ​נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

 1. משתמשים המעוניינים בשימוש בשירותים יכולים להירשם כמשתמשים רשומים לאתר. הרישום יקנה למשתמש הרשום, בין היתר, אפשרות לפרסם מודעות, להעלות תכנים לאתר, לפתוח מחברות חיפוש, להגיב על נכס או משתמש, לכתוב חוות דעת לדרג נכסים ועוד. כמו כן יקנה הרישום באתר גישה לאזורים באתר המוגדרים למשתמשים רשומים בלבד.

 2. כחלק מתהליך הרישום באתר יתבקש הנרשם ליצור לעצמו פרופיל אישי. הפרופיל האישי יכיל תמונה של הנרשם ואת פרטיו האישיים. הרישום כמשתמש באתר ויצירת הפרופיל יכול שייעשה בשתי דרכים עיקריות: (א) מילוי הפרטים האישיים על פי הוראות המילוי באתר; או (ב) משיכת הפרטים מהחשבון האישי של הנרשם מאתרי צד ג' כמפורט להלן.

 3. היה ובחר הנרשם להקים פרופיל בעצמו, דרך האתר, אזי מתחייב הנרשם במהלך תהליך הרישום ולאחריו:

  1. לספק בכל מקום באתר בו הנו נדרש לכך והמוגדר כ-'שדה חובה', מידע מדויק, מלא ומעודכן לרבות שם משתמש, סיסמה וכתובת אימייל. אין לבחור או להשתמש בשם משתמש של אדם אחר באופן העלול להטעות או בכוונה להתחזות אליו. החברה שומרת לעצמה את הזכות, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר ו/או למחוק שם משתמש אשר היא סבורה כי הוא אינו הולם וכי הוא עלול להטעות ו/או לפגוע.

  2. לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה אותה יצטרך לאשר.

  3. לעדכן את החברה בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על אודות המשתמש הרשום.

  4. במידה והנרשם בחר להעלות תמונה בפרופיל האישי ("תמונת פרופיל"), אזי מתחייב הנרשם להעלות תמונת פרופיל של הנרשם בלבד אשר לנרשם יש את כול הזכויות בה.

 4. במסגרת השימוש באתר הדורש מסירת מידע אישי כאמור לעיל, הנתונים יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה המשמש, בין היתר, לשירותי התראות ודיוור ישיר. יודגש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם, ללא מסירת הנתונים המוגדרים באתר כ"חובה", לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום נכסים, פתיחת מחברות חיפוש ועוד.

 5. כל משתמש יהיה רשאי לבקש בכתב מהחברה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לצדדים שלישיים. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. הואיל והחברה תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, הרי שבאחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים הנוגעים לאופי השירות המבוקש על ידך.

 6. למען הסר ספק, הינך מסכים כי החברה תהא רשאית לגלות את זהותך (או כל מידע אחר אודותיך) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.

רישום לאתר באמצעות אתרי צד ג׳

 1. ניתן להירשם על מנת להצטרף לשירותים השונים גם ע"י כניסה לחשבונך באמצעות אתרי צד ג' ברשת חברתית לרבות (אך לא רק): Facebook, או כל אתר צד ג' אחר המוצע כיום או בעתיד, על ידי האתר בהליך הרישום (להלן: "אתר צד ג'").
 1. כחלק מפונקציונאליות האתר, התכנים והשירותים אתה עשוי להיות מקושר בין חשבונך ב- Quicknest  לבין חשבון באמצעות אתר צד ג' ע"י אחד מאלה: 1) מתן מידע של פרטי ההתחברות שלך מאתר צד ג' לחשבון Quicknest  באמצעות אתר, שירותים ו/או יישומים, או 2) לאפשר ל Quicknest -  לגשת אל חשבון אתר צד ג' כפי שהותר ע"פ תנאים אלה והתנאים החלים על שימוש בחשבונות שלך באתרי צד ג'.
 2. בהתחברות כאמור, באמצעות אתר צד ג', הינך מסכים ומאפשר ל - Quicknest  להיחשף למידע שלך שנמצא באתר צד ג' ו/או מעניק לחברה גישה לחשבונך שבאתר צד ג' (אשר כוללים שימוש למטרות אשר תוארו בתקנון זה) ללא כל הפרה מצידך של כל אחד מהתנאים שבאתר צד ג' בו נמצא החשבון שלך ומבלי לחייב את החברה לשלם כל תשלום ו/או להיות כפוף לכל מגבלות שימוש שהוטלו ע"י אתר צד ג' עבור מי שנותן את השירות.
 3. ע"י מתן גישה לחברה לחשבונך באתרי צד ג' אתה מסכים כי Quicknest  יכולה לגשת, להפוך לזמין, ולאכסן (אם קיים) כל תוכן שסיפקת ואשר נמצא בחשבונך באתרי צד ג' (להלן: "תוכן צד ג'") כך שיהיה זמין, באמצעות האתר, השירותים והיישומים ובאמצעות דף הפרופיל של Quicknest  וחשבון Quicknest  שלך.

 4. אלא אם צוין אחרת, כל תוכן צד ג', אם קיים, ייחשב לתוכן משתמש רשום של Quicknest  לכל דבר ועניין ולצורך מטרות תקנון זה. בהתאם להגדרותיך, כפי שהגדרת, בחשבונך באתר צד ג' ובהתאם להגדרות הפרטיות שם, כגון פרטי זיהוי אישי, יהיה נגיש בחשבון Quicknest  שלך, באתר ובשירותיו. שים לב, ככל שחלק מהשירותים ו/או כל שירותי אתר צד ג' לא יהיו זמינים ב Quicknest  ו/או יהפכו להיות לא זמינים ב Quicknest  כי אז תוכן צד ג' לא יהיה נגיש באתר.

 5. יש באפשרותך היכולת לבטל את הקשר בין חשבון Quicknest  שלך לבין חשבונך באתר צד ג', בכל עת, ע"י גישה לפרופיל שלך באתר. כמו כן, שים לב, שיחסיך עם אתר צד ג' וחשבונותיך שם, כפופים אך ורק להסכמות שלך עימו.

 6. Quicknest אינה שואפת ואינה נוקטת מאמץ לבחון את תוכן צד ג' לכל מטרה, לרבות, אך לא רק, בדיקת דיוק, חוקיות או הפרה ואינו אחראי לשום תוכן הקיים בצד ג', לנזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למשתמש ו/או למשתמש בשירותי האתר ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין. בהתאמה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Quicknest  בגין הרשמתך דרך אתר צד ג'. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

 7. אנו ניצור את החשבון שלך ב – Quicknest  ואת עמוד הפרופיל שלך לשימושך בהתבסס על הנתונים האישיים שסיפקת לנו או שסופק לנו באמצעות אתר צד ג' כמפורט לעיל. אין ולא יהיה לך יותר מפרופיל אחד באתר ו/או באפליקציה. אתה מסכים לספק ל – Quicknest  פרטים מדויקים ושלמים אודותיך במהלך הרשמתך ולעדכן את הפרופיל ככל שיהיו שינויים.

 8. Quicknest שומרת את הזכות להשעות או למחוק את חשבונך ואת גישתך לאתר ו/או לכל שירות נלווה אם יתגלה כי ברשותך יותר מפרופיל אחד (1) או אם כל מידע שסיפקת במהלך הרשמתך אינו מדויק או לא שלם. הינך אחראי לשמירת הסיסמא שלך. אתה מסכים שלא תמסור את סיסמתך לכל צד ג' וברשותך האחריות הבלעדית לכל פעולה אשר תנקוט דרך הפרופיל שלך באתר, בין אם נתת הסכמת ובין אם לאו לצד ג' לנקוט פעולות כלשהן באתר. החברה לא תישא באחריות לנזקים אשר ייווצרו כתוצאה משימוש לא מאושר במשתמש הרשום.

 9. בכל מקרה בו נעשה שימוש אסור בחשבונך יש להודיע מיידית לאתר.

 10. הפרת התחייבות המפורטת בפרק זה ובכלל זה - מסירת מידע מוטעה, עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר והגשת תלונה במשטרת ישראל, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת לחברה על פי כל דין.

Facebook

 1. שירותי Facebook בחברה מאפשר למשתמשים המעוניינים בכך לשתף תכנים באתר עם חבריהם בפייסבוק.
 2. לצורך שיתוף המודעה בקיר הפייסבוק ובאפליקציית החברה בפייסבוק תבקש החברה את אישורו של המפרסם באמצעות "בקשת גישה". עם קבלת האישור תעשה החברה שימוש בשמו ובתמונתו של המפרסם המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו. תהליך "בקשת גישה" הינו חד פעמי. אישור הבקשה יאפשר לחברה לעשות שימוש בנתונים בבקשות ה"שתף" הבאות של המפרסם.

 3. הקבוצה לא תהיה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו לגולש כלשהו המשתמש בשירות הנ"ל ו/או למי מטעמו, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירות ו/או אי דיוק או אי שלמות השירות. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות החברה בפייסבוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

ו. ​השימוש באתר, מדיניות ניהול ופרסום מודעות ותכני משתמשים

 1. למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש באופן האופטימאלי ביותר הרי שהאתר, מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו וכל המידע המובא בו עומד לרשות ציבור המשתמשים כמות שהוא. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני.

 2. השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריות המשתמש בלבד.

 3. מובהר כי כלל השירותים השונים באתר מוצעים לגולשי האתר בהתאם לתנאים הקבועים על ידי החברה והגישה והשימוש בהם מותנים בעמידה בתנאי הסף אשר ייקבעו על ידי החברה. החברה שומרת את הזכות שלא לאשר את השימוש בשירותים המוצעים על ידה עקב אי עמידה בתנאים אלו, וזאת על פי שיקול דעתה המוחלט.

מדיניות ניהול מודעות באתר

 1. באתר, ניתנת אפשרות לפרסום עד שלושה נכסים בחינם למשתמשים רשומים בלבד. באתר אפשרות לפרסום יותר נכסים וקבלת שירותים נוספים ללקוחות עסקיים כנגד תשלום כספי; הכול כמפורט ולפי התנאים הנקובים באתר.
 2. החברה רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה באתר, לפי שיקול דעתה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח של מודעה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה שאינה עומדת בהוראות תקנון השימוש ו/או הוראות הדין ו/או נהלי החברה ו/או אשר יש בה כדי לפגוע בכל אדם או ישות משפטית אחרת ו/או אשר נסיבות פרסומה קשורות, במישרין או בעקיפין, למעשה של תרמית או לכל מעשה אסור אחר; והכול, ככל שהובא לידיעתה של החברה דבר ההפרה. כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום/לבטל/להסיר כל מודעה וכן למנוע כל שירות אחר מלקוח עסקי אשר הינו בעל חוב שלא שולם לחברה ו/או אשר לחברה טענות כספיות ו/או אחרות כלפיו (אף אם טענות אלו אינן קשורות למודעה ו/או לפרסומה).

 4. כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות משמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

 5. אין באמור לעיל או להלן כדי לחייב את החברה לפעול בצורה הנזכרת לעיל ובכל מקרה ונסיבות לא תהא אחראית הקבוצה לכל נזק אשר ייגרם לצד כלשהו בגין פעולה או היעדר פעולה מצד החברה בהקשר זה.

 6. כל אדם רשאי להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת. לא יכניס המשתמש למודעה לינק/קישור לאתר אינטרנט אחר או כתובת אינטרנט בין בכתב ובין בתוך תמונה. פרסום של מספר טלפון יעשה אך ורק בתוך שדות יצירת הקשר ולא בטקסט חופשי.

תכני משתמשים

 1. האתר מאפשר למשתמשים רשומים להתבטא, להגיב, לפרסם חוות דעת ולהעלות תכנים שונים (להלן ביחד: "תכני משתמשים"). אפשרות זו ניתנת למשתמש הרשום במגוון מקומות באתר. בכפוף להוראות כל דין, כול תכני המשתמשים, ובכלל זה תמונות, תכני וידאו ואודיו, הערות על נכסים ומפרסמים שונים באתר ו/או בצ'אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי המשתמשים לאתר, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של המשתמש שהעלה אותו כאמור.
 2. משתמש רשום המפרסם נכס חייב לספק נתונים מדויקים ושלמים על הנכס המועלה ולציין אם קיימת מניעה חוקית להשלמת עסקה (לרבות, שעבוד, משכון, חוב וכו'). בסיום תהליך העלאת הנכס, יהפוך הנכס כמוצג באתר לכלל הציבור. משתמשים אשר נכנסים לאתר כמחפשים פוטנציאלים יוכלו להשתמש במידע וליצור עם המשתמש קשר והכל בהתבסס על המידע שיעלה בעצמו. מפרסם נכס שלא ינהג כאמור, יחשב כמפר תקנון זה וייתכן כי הודעתו תוסר לאלתר ואף ימחק חשבונו.

 3. כול משתמש אשר מבקש להעלות ולפרסם תכני משתמשים מתבקש לנהוג בתבונה, רגישות וזהירות הן כלפי משתמשים ומשתמשים רשומים אחרים באתר, צדדים שלישיים אחרים והן כלפי עצמו הוא.

 4. בעצם העלאת תכני משתמשים, מצהיר כול משתמש כי ידוע לו שכל תכני המשתמשים לרבות מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו, הוזנו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. המשתמש מצהיר כי זכויות היוצרים של התכנים שהוא מעלה הם שלו או שיש לו את הסכמת בעל זכויות היוצרים לפרסמם. המשתמש מתחייב שלא לפרסם שום חומר שאין לו היתר לפרסמו מבעל זכויות יוצרים. כמו כן, חל איסור מוחלט לפרסם הודעות זבל, הצפות, פרסומות, ומכתבי שרשרת.

 5. מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הינך מתחייב שלא לפרסם ו/או להזין לאתר אחד או יותר מן התכנים הבאים:

  1. כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר. חומר זה כולל, בין השאר, קבצים מוסיקליים (כדוגמת קבצי MP3 תוכנות מחשב מוגנות, אמצעים לעקיפת, הסרת או ביטול הגנות דיגיטליות על תוכנות וקבצי מחשב לסוגיהם, תמונות וסרטים מוגנים, תמלילים, תווים, טקסטים או עבודות אמנות שנוצרו בידי אחרים).

  2. כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, המפר הוראות כל דין או עלול לפגוע ברגשות הציבור.

  3. כל חומר הנוגע לקטינים שלא התקבלה הסכמה של האפוטרופוסים החוקיים ומזהה אותם כקטינים או כולל את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

  4. כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש.

  5. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס),לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms) ,אנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications ) וכיו"ב.

  6. סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.

  7. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם.

  8. כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

  9. נושאים שביחס אליהם קיים צו איסור פרסום של בתי משפט.

  10. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.

  11. כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני , מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור. כל חומר ו/או מסר העשוי להטריד ו/או לפגוע במשתמשים אחרים ולרבות במסגרת הודעות צד ג' אשר תשלח באמצעות האתר ו/או השירותים.

  12. כל חומר המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר בפרט.

 6. היה ותפר אחד או יותר מן התנאים שלעיל, המשתמש ישפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מהפרות אלו.

 7. המשתמשים מצהירים כי ידוע להם שהחברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על התכנים, המצגים והתחייבויות המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי המשתמשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים מקצועיים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר.

 8. המשתמשים מצהירים ומסכימים כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל מפעם לפעם את סוג התכנים וכמותם אשר כול משתמש רשום יהא רשאי להעלות לאתר.

 9. בעצם ההרשמה ו/או השימוש בשירותים באתר, כול משתמש מעניק לחברה רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן ושאינו כפוף לכול תשלום, להשתמש, לשנות, לשמור, להעביר ולעשות כול פעולה אחרת בתכני המשתמשים על מנת להעניק למשתמש את השירותים.

 10. הינך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר) לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל זאת רובוטים, spiders, scrapers וכיו"ב). כל שימוש אחר, לרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתעניין בתוכן המודעה הרלוונטי, יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי תקנון השימוש, על כל המשתמע מכך, והחברה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים. לדוגמה, חל איסור על גורמים שלישיים כגון מתווכים לפנות אל מפרסם המודעה בנושאים שאינם קשורים למודעה לרבות פניה למחפשים והצעה של נכסים שלא לפי מחברות החיפוש של כל מחפש.

 11. מבלי לגרוע מהאמור לעיל הנך מצהיר ומתחייב:

  1. שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן המצוי באתר.

  2. שלא לבצע כל פעולה אשר תייצר ו/או אשר עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

  3. שלא לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה (ו/או אשר מנסה להתערב ו/או להפריע) בדרך הפעולה הרגילה של האתר והשירותים.

  4. שלא לעקוף או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעילויות האסורות תחת תקנון השימוש.

 12. החברה שומרת את הזכות הבלעדית, בכל זמן וללא התראה מראש, למחוק ולהוריד כל נכס באתר מכל סיבה שהיא, לרבות נכסים שבאתר, ע"פ שיקול הדעת הבלעדי, אשר שנויים במחלוקת מכל סיבה שהיא ונמצאים בחזקת מפרים של התקנון והנורמות המקובלות והסטנדרטים של האתר.

קידום מודעות פרסום באתר

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקדם מודעות ו/או משתמשים ו/או נותני שירותים (להלן: "מודעות הפרסום") העונים על הקריטריונים החברתיים המופיעים מעת לעת בשימוש באתר לרבות בשטחים המיועדים לכך בהתאם למסלול ההתקדמות החברתי באתר.
 2. כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לקדם מודעות הפרסום ולקוחות עסקיים עבור משתמשים ששילמו על שירותי הקידום באפשרויות הפרמיום המוצעים תחת שירותי החברה ו/או בתשלום על חבילת פרסום נכסים כאמור בתנאי ותקנון החברה.

 3. אין ברישום לשירות קידום מודעות כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש ובכל מקרה בו תוסר מודעה בגין חריגה מתקנון השימוש לא יהיה זכאי המפרסם להחזר כלשהו.

 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

 5. החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת לקדם את המודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן. ואולם אין החברה אחראית כי אכן תקודם כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בשירות. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת השירות באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין שירות קידום מודעות. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

ז. מידע מסחרי

 1. פרסום תכנים, מצגים והתחייבויות, מודעות ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה או מי מטעמה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן ותנאי כל עסקה שתבוצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בין המשתמשים, לרבות מי מקהל הלקוחות הפוטנציאלים לבין המפרסם, הספק ו/או מי מקהל המוכרים הפוטנציאלים הנוגעים בדבר ועל אחריותם.

 2. החברה לא תבדוק את התכנים, מצגים והתחייבויות במודעות המפורסמות והמופיעות באתר, ואינה אחראית לאמור בהם.

 3. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. המשתמשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת ותעמוד בניגוד לנורמות ולסטנדרטים הנהוגים באתר ועל פי תקנון זה.

ח. אופן השימוש של החברה במידע

 1. שימושך באתר, כמו גם שימושם של משתמשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום נכסים, חיפוש נכסים, עיון בעמודים/מדורים ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכיו"ב.

 2. מידע זה, כמו גם המידע האישי לגביך (להלן: "המידע") - ככל שתמסור כזה - יישמר במאגר הנתונים של החברה. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש.

 3. השימוש במידע שייאסף על ידי החברה , ככל שייאסף, ייוחד בין היתר למימוש היעדים הבאים:

  1. התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר בהתאם לתחומי התעניינותך השונים וציפיותיך.

  2. התאמה אישית של מודעות ופרסומות המועלות באתר (ככל שיעלו) במסגרת שימושך בו בהתאם לצרכיך וציפיותיך.

  3. קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS לטלפונים ויצירת קשר עמך בדרכים אחרות בכפוף להוראות הדין.

  4. מתן אפשרות לרכישת שירותים שונים בתשלום כדוגמת אלה המפורטים בפרק ט' להלן.

  5. משלוח דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS על ידי החברה עצמה וזאת בכפוף להוראות הדין. במסגרת זו תוכל החברה להביא לידיעתך מבצעים שונים אשר עשויים לעניין אותך באופן אישי, מידע נוסף על זה המצוי באתר בדבר תחומי פעילותה של החברה ועוד. באם בעתיד תהיה מעוניין להפסיק שירות זה כל שיהיה עליך לעשות הוא להודיע לחברה והשירות יופסק בסמוך לאחר מכן.

 4. בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם ומטרות נוספות לפי שיקול דעת החברה וזאת לטובת המשתמשים והגולשים והפעילות של האתר.

העברת מידע למפרסמים וצדדים שלישיים אחרים

 1. במסגרת פעילות החברה והאתר ייתכן והחברה תעביר מעת לעת מידע ממאגר נתוניה לרבות מודעות המתפרסמות באתר ופרטי מפרסמי מודעות באתר (כולל מידע מזהה כדוגמת שם וטלפון) למפרסמים שונים ו/או לצדדים שלישיים אחרים. מובהר בזאת, כי אישור המשתמש באתר את תנאי תקנון השימוש מהווה הסכמתו אף להעברת מידע זה כאמור למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים, ולא תהיה לגולש / מפרסם טענה ו/או דרישה כלפי החברה עקב כך.
 2. כל משתמש רשום יכול לבטל הסכמה זו בהגדרות הפרופיל שלו באתר.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי נהליה ולשיקול דעתה הבלעדי בלבד, להחליט בדבר אופיין ותוכנן של הפרסומות, וכן למקם את הפרסומות, לרבות פרסומות ויזואליות, קוליות, קופצות או כל סוג אחר, בכל חלק או מדור של האתר, ולא תהיה עליה כל הגבלה באשר לאופי או אופן הפרסום. מובהר בזאת כי החברה עשויה למקם את הפרסומות בתוך שטחיהן של המודעות המועלות על ידי המשתמשים באתר (לרבות מודעות של לקוחות עסקיים ו/או מודעות המפורסמות בתשלום), בלא שהדבר יזכה את מפרסמי המודעות בתמורה או פיצוי כלשהם, וזאת גם אם הפרסומת מפרסמת שירות המתחרה בשירות המסופק על ידי מפרסם המודעה, או שייכת למתחרה עסקי שלו, או מנוגדת לערכיו או לטעמו של מפרסם המודעה . עוד מובהר כי החברה עשויה לקשר בין תוכן המודעות המפורסמות באתר לבין אופיין או נושאן של הפרסומות שימוקמו בקרבתן או בתוכן, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למפרסם המודעה.

איסוף נתונים על ידי החברה באמצעות "COOKIES"

 1. החברה יוצרת קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם היא אוספת מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה החברה במסגרת תקנון השימוש.
 2. בנוסף משמשים קבצי ה-"COOKIES" לזיהויך על ידי האתר ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר.

 3. נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות שהנך מבקש לקבל באתר.

אבטחת מידע

 1. החברה מאבטחת את המידע המצוי באתר וברשת מחשביה ככל שהיא נוגעת להפעלת האתר, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, החברה אינה יכולה להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר וברשת המחשבים.
 2. לא תהיה למשתמש באתר טענה ו/או דרישה כלפי החברה עקב האמור לעיל בסעיף 11.

ט. שירותים בתשלום ולקוחות עסקיים

 1. החברה תאפשר הענקת שירותים שונים בתשלום דרך האתר כגון רכישת חבילות נכסים, שירותי פרמיום למודעות ולמשתמשים, שירותים שונים לבעלי מקצוע וללקוחות עסקיים ושירותים אחרים (להלן: "שירותים בתשלום").

 2. השירותים בתשלום יוענקו למשתמשים רשומים בלבד בהתאם לתנאים נוספים אשר יפורטו בדף ההרשמה לכול שירות בתשלום (להלן: "תנאים פרטניים"). ככול שתהא סתירה בין התנאים הפרטניים לבין תנאים אלה, יגברו התנאים הפרטניים.

 3. התנאים הפרטניים יפרטו את סוג השירות בתשלום, היקפו, מחיר, תנאי תשלום והגבלת אחריות. מובהר כי בעצם ההרשמה לקבלת שירות בתשלום מצהיר המשתמש הרשום ומסכים:

  1.  לשלם לחברה את המחיר על פי תנאי התשלום שתנאים הפרטניים;

  2.  לעמוד במגבלות המפורטות בתנאים הפרטניים, ככול שישנן.

לקוחות עסקיים

מדיניות ניהול התקשרות עסקית עבור לקוחות עסקיים, וזאת מבלי לפגוע בשאר הוראות תקנון השימוש, ככל שאלה חלות, בשינויים המתחייבים, הינה כדלקמן:

 1. למעט אם צוין מפורשות אחרת באתר או בתקנון השימוש, כל שימוש באתר במסגרת של ו/או בקשר ישיר או עקיף לעסק עם התקשרות עסקית באתר כפוף לתשלום ואין לבצעו ללא קבלת אישור מפורש מצד החברה ומתן הסכמת הלקוח העסקי לתנאי ההתקשרות של החברה; וזאת, בין אם במסגרת הליכי הרישום לשירות הרלוונטי באתר ובין אם במסגרת המוקד הטלפוני של האתר המופיע תחת לשונית "צור קשר" באתר.
 2. לקוח עסקי יהא רשאי לבטל התקשרות עסקית בכתב, אשר נשלח לאתר בתוך שתיים עשרה (12) שעות ממועד בקשת ההתקשרות באתר. במידה ולא יתקבל טופס ביטול עסקה עד מסגרת הזמן הקצובה, ההתקשרות תהיה בתוקף וללא יכולת ביטול מצד הלקוח העסק בכפוף לכל דין.

 3. במידה וכרטיס האשראי של הלקוח העסקי ו/או שיק ו/או כל אמצעי תשלום אחר שהוא לא מזומן, יידחה ולא ייפרע תשלום במועדו, הלקוח העסקי נותן בזאת את הסכמתו מראש, כי הדבר יגרור חיוב בריבית פיגורים ששיעורה יהא זהה לשיעור ריבית הפיגורים החריגה המפורסמת ע"י בנק לאומי לישראל, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד וזכות אחרים הנתונים לחברה לפי כל דין.

 4. החברה רשאית בכל עת לשנות את התעריפים, המסלולים ויתר תנאי ההתקשרות עם לקוחותיה העסקיים.

 5. הלקוח העסקי מאשר ומצהיר, כי תוכן אמצעי הפרסום שיפורסם על ידו אינו מפר ולא יפר הוראות כל דין ו/או זכויות (לרבות זכויות קניין רוחני) צד שלישי כלשהו.

 6. הלקוח העסקי מאשר, כי ידוע לו שהחברה תהא רשאית, בכל עת, שלא לאשר את אמצעי הפרסום שאינו כדין ו/או להתנות אישור לפרסום בתנאים ו/או לחזור בה בכל עת מאישור שניתן לפרסום, וזאת מכל סיבה שהיא לרבות עקב חשש לפגיעה בזכויות צדדים שלישיים ו/או חוקיות הפרסום, והוא מאשר ומצהיר, כי החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו ללקוח העסקי במישרין או בעקיפין כתוצאה מכך.

 7. ידוע ומוסכם על הלקוח העסקי, כי החברה תהא רשאית להסיר זמנית את תוכן פרסום האמצעי פרסום עקב תקלה באתר ו/או במידה ולא יפעל באופן תקין במצב כאמור. כמו כן, החברה תהא רשאית להסיר לאלתר את תוכן פרסום אמצעי הפרסום, במידה ותמצא, כי התוכן הנ"ל לא מפורסם /או מוצג שלא כדין ו/או בניגוד לאמור בתקנון השימוש ו/או מפר זכויות של צד שלישי כלשהו ו/או לפי טענת צד שלישי כלשהו, כי התוכן הנ"ל מפר את זכויותיו. ללקוח העסקי לא תהיה כל טענה כנגד החברה בגין האמור.

 8. ממועד אישורה של התקשרות עסקית כאמור ע"י הלקוח העסקי יחול ההסכם בין הצדדים ובכפוף לתנאי תקנון השימוש, וכל שינוי או תוספת שלא אושרו בכתב ע"י הצדדים לא יהיו תקפים.

 9. למשתמש רשום ניתן להעלות שלושה נכסים, ללא עלות וללא קשר אם מדובר בחברה, עוסק, שותפות או אדם פרטי. עם זאת, משתמשים רשומים יכולים לדווח על מודעה של בעל עסק שתפורסם כמודעה מטעם לקוח פרטי. משתמש רשום שהוא בעל עסק המעלה נכס בחבילה החינמית, עליו לדווח על עצמו כבעל עסק על אף שאינו מוגדר תחת חלק זה כלקוח עסקי. לא דיווח כאמור, ולאחר דיווח של משתמשים רשומים, החברה רשאית על פי שיקול דעתה להוריד את המודעה מהאתר ללא התראה כלשהי ולמפרסם לא תהיה כל טענה בגין כך.

 10. מובהר בזאת, כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם ללקוח העסקי בקשר עם שימוש באתר. הלקוח העסקי מתחייב לשפות את הקבוצה בגין כל נזק, הפסד, חבות, הוצאות והפסד הכנסה שייגרמו לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום אמצעי הפרסום או בהתקשרות העסקית שהוזמנו ע"י הלקוח העסקי, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו של כל צד ג' ו/או הפרת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תיידע את הלקוח העסקי לגבי כל תביעה כאמור, ותאפשר לו להשתתף בניהול ההגנה.

 11. החברה שומרת לעצמה הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא היא לנכון האם אמצעי הפרסום המתפרסמים באתר על ידי מי המגורמים הנזכרים בפרק זה עומדים בכל הוראות תקנון השימוש ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנון השימוש בכללותו.

 12. למען הסר כל ספק יובהר, כי כל המפורט לעיל בגין מדיניות ניהול אמצעי פרסום ללקוחות עסקיים, חל בשינויים המחויבים על כל המשתמשים הרשומים באתר.

ביטול עסקאות

בכפוף להוראות הדין, בכל מקרה של ביטול התקשרות עסקית באתר בתשלום לפני סיום תקופת ההתקשרות הרלוונטית, לא יהיה הלקוח העסקי זכאי להחזר כספי כלשהו והחברה לא תהיה חייבת לשפות את המפרסם בסכום כלשהו. האמור יחול בהתאמה על כל שירות אחר שניתן באתר בתשלום ואשר בוטל על ידי המשתמש, בכפוף לכל דין.

י. שירות "התראות Quicknest"

 1. שירות התראות החברה המוצע למשתמשים באתר מאפשר לכל משתמש רשום לקבל מייל לכתובת המייל שלו, בו הפניות/קישורים למודעות אשר התפרסמו באתר ואשר עונות להגדרות/פרמטרים אשר הוגדרו על ידי הגולש במועד הרשמתו לשירות. בנוסף, המערכת תשלח התראות כאמור גם בקבלת הודעה חדשה במערכת הצ'אט באתר, וכאשר מתקבלת חוות דעת\דירוג\שיתוף של הנכס ו/או המודעה. בעתיד יופעלו מערכת התראות ישירות לפלאפון (בין אם דרך האפליקציה ובין אם כהודעת SMS) (להלן: "שירות התראות החברה").

 2. שירות התראות החברה למייל מוצע למשתמשים ללא כל עלות נוספת. לחברה שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לשינוי סעיף זה בכל זמן שתחשוב לנכון.

 3. באישור הסכם זה, מצהיר המשתמש הרשום כי הוא מאשר לחברה לשלוח התראות אלו ואחרות שרלוונטיות לחיפוש ו/או לפרסום בהתאם לנסיבות השימוש באתר. המשתמש הרשום יכול לשנות תדירות התראות אלו בעמוד הגדרות פרופיל.

 4. למען הסר ספק, יובהר כי כל התקשרות של משתמשים, לרבות משתמשים רשומים, בינם לבין עצמם בתוך המערכת ומחוצה לה, בהתאם לפרטי קשר ואישור יצירת קשר של המשתמשים מתוך האזור האישי הוא באחריות המשתמשים ולא תהיה למשתמשים באתר כל טענה כלפי החברה בנושא זה.

 5. כל שימוש בשירות הנ"ל בניגוד להוראות תקנון השימוש ו/או הוראות דין, יזכה את החברה בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון השימוש ובכלל זה חסימה של השימוש בשירות הנ"ל, העברת פרטים לצדדים שלישיים על פי כל דין וכיו"ב, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה על פי כל דין.

 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירות התראות החברה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

 7. החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להעביר את ההודעות המבוקשות בצורה נכונה ומדויקת ככל הניתן ובהתאם לפרמטרים שהוגדרו, ואולם אין החברה אחראית כי אכן תשוגר הודעה בדבר כל מודעה שפרטיה יוגדרו כאמור ו/או כי כל הודעה שתשוגר אכן תתאים לפרמטרים הנ"ל ו/או כי ההודעות ישוגרו מיד לאחר פרסום המודעות הרלוונטיות באתר. אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בהודעות שישוגרו ו/או בדרך ו/או במועד העברתם. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת שירות התראות החברה באופן תקין. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת שירות זה ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות בקשר עם שירות זה. בהתאם, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקבוצה בגין שירות התראות החברה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר הוראות תקנון השימוש, בין היתר לעניין היעדר או הגבלת אחריות.

יא. שיפוי

המשתמש יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני המשתמש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה המשתמש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

יב. הפעלתו השוטפת של האתר

החברה אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות ותנאיהן הקיימות בו, בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, אגב ביצוע תיקונים, שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצד המשתמשים, לרבות לקוחות עסקיים. החברה תפרסם הודעת עדכון באתר אם וככל שיערכו שינויים. החברה מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו. כל שינוי שיערך הינך מעיד ומסכים להיות מחויב אליו וככל שהתנאים אינם מקובלים עליך להפסיק את השימוש באתר ובשירותיו.

יג. תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבתי המשפט בתל-אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

 

 

 

-
1
ביצה
2
התעוררות
3
סקרנות
4
ביטחון
5
תיאבון
6
תעופה