Answer: 

אין הגבלה על כמות הנכסים שניתן לפרסם. המערכת נמצאת בתקופת הרצה ואנחנו שמחים לאפשר את השימוש בה בחינם לחלוטין לכל הפחות עד תחילת 2017. לאחר תקופת ההרצה נאפשר לכל משתמש פרסום של עד שלושה נכסים בחינם. יהיה ניתן לפרסם מעל שלושה נכסים ע"י רכישת חבילת פרסום שמקנה למפרסם שימוש באפשרויות פרימיום סטטיסטיקות ומידע רלוונטי נוסף.

FAQ Category: 
-
1
ביצה
2
התעוררות
3
סקרנות
4
ביטחון
5
תיאבון
6
תעופה